Zemina NAD Kunčice s.r.o.

Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek. Je morfologicky organizovaná a poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům a člověku. Půda je předmětem studia pedologie.                                        V geografii se soubory půd nazývají pedosféra a jsou studovány pedogeografií. Půda je odborně definována jako podíl regolitu, vody, vzduchu a organické hmoty. Pokud jedna z těchto složek chybí, nejedná se o půdu.

Typy půdy

* Stepní půda se nachází v mírně vlhkých oblastech.
* Černozem je půda s velkým obsahem humusu.
* Podzol (z ruského slova „popel“) je kyselá málo úrodná půda chladných a vlhkých severských jehličnatých lesů.
* Šedozemě vzniká v listnatých lesích mírného pásu.
* Renziny málo úrodná půda, výskyt na krasovém území, velký obsah vápenatých iontů
* Hnědozem přihnojuje se, nejvíce rozšířená, výskyt v mírném pásu
* Nivní půdy vývojově mladé půdy, velmi úrodné, v blízkosti řek
 

NAD Končice s.r.o.
Prokopova 372, Žiželice nad Cidlinou, Česká Republika
zemina-ornice-nad.cz, e-mail: zemina@nadkoncice.cz, telefon: 725 807 312